Metódy a formy práce so žiakmi

Škola poskytuje žiakom obsah vzdelávania, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu.

Metódy učenia

Podporujeme tvorivý prístup učiteľov, umožňujeme používanie inovatívnych či zážitkových metód, ktoré nie sú v rozpore s pedagogickými princípmi školy a môžu byť špecifické pre rôzne aprobácie. Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu. Patria medzi ne: Hejného metóda, Civilizácia, ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj, Informatika s Emilom, SFUMATO či Comenia script.

Učenie sa v súvislostiach

Pristupujeme k vzdelávaniu s pohľadom na reálny svet – teda integrovaním tém, poukazovaním na súvislosti a zadávaním výziev na základe reálnych motívov. Využívame k tomu aj vyučovanie v exteriéroch, integrované tematické vyučovanie, vysoko efektívne učenie (vzdelávanie blokovou formou, práca s aplikačnými úlohami, rozšírené o rozvoj životných zručností), dvojvrstvové vzdelávanie (akademické a osobnostné zároveň), projektové výzvy (napr. Daltonské dni) a skupinovú prácu (rovesnícke vyučovanie). Pre prepojenie učiva a skúseností žiakov s prírodou a pre rozvoj zručností organizujeme učenie v exteriéri – v realite mesta, školy v prírode, lyžiarske výcviky, kurzy plávania, korčuliarske kurzy, školské výlety či iné aktivity.

Samostatné učenie sa

Žiaci sa neučia len to, čo im predkladajú učitelia. Preto škola podporuje „neriadený“ pohyb detí, ich komunitné skúsenosti (medziročníkové hodiny), samostatné čítanie a snaží sa, aby priestor školy takéto aktivity umožňoval./span>

Účasť na súťažiach

Žiakom, ktorí chcú svoje schopnosti porovnávať s inými, umožňujeme aj vzájomné súťaženie. Preto podporujeme ich účasť v rôznych umeleckých, športových či vedomostných súťažiach.

Žiacky parlament

Škola sa snaží rozvíjať v žiakoch ich aktívne začlenenie v spoločnosti. Preto u nás funguje žiacky parlament, ktorý prenáša záujmy žiakov do pravidiel fungovania školy.

Záľubky

Škola má zriadený Školský klub, ktorý ponúka deťom záujmovú činnosť formou záľubiek. Okrem toho majú deti v klube priestor aj na neorganizované aktivity podľa vlastného záujmu pod odborným dohľadom. Minimálne hodinu denne trávia deti vonku, pokiaľ to dovoľuje počasie.